Yabancı Dil

Günümüzde ülkeler arasındaki sınırlar neredeyse kalkmış durumdadır. Her ne kadar coğrafi anlamda sınırlar varlığını sürdürmekte ise de, teknolojinin eriştiği gelişmişlik düzeyinin, iletişim ve ürün paylaşımı alanında sağladığı imkanlar sayesinde, sınırların olmadığı bir dünyada yaşamaktayız.
Teknolojik gelişmeler bireysel yaşamı, kişiler arası iletişimi ve toplumsal yaşamı derinden etkilemektedir. Diğer yandan uluslararası ilişkiler de bu değişimden payını almaktadır. Bütün bu hızlı ve değişimlere ayak uydurmak, aynı gelişim hızına sahip eğitim sistemleriyle sağlanabilir. Çağın gereğini yerine getiren eğitim sistemleri, bireyin kendisini çok yönlü geliştirmesini hedefler. Belirlenen önemli hedeflerden biri de yabancı dil eğitimidir.
İletişim – ulaşım alanındaki hızlanmanın küçülttüğü dünyamıza, insanlar arası ilişki konuşarak ve yazışarak sağlanır. Bu durum, ortak bir dil kullanmayı gerektirmektedir. Dünyadaki 195 ülkede konuşulan çok sayıda dilin tümünü yaygın olarak öğrenmek imkansız olduğuna göre her ulus, kendine uygun, diğer uluslarca da kabul gören bir veya birkaç dilin öğretimi için ortam hazırlamalıdır.
Gelişimleri yakından takip eden ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de yabancı dil öğretimi ve öğrenimine her zaman önem verilmiştir. Ancak henüz istenilen sonuç alınamamıştır. Üniversiteden mezun olan bir öğrenci 1000 – 1200 saat yabancı dil dersi almış olmasına rağmen, istenen sonucun alınamaması, izlenen yolun ve uygulanan yöntemlerin tekrar gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.
Fidem Özel İlköğretim Okulu Yabancı Dil Birimi olarak, günümüz bireyinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikteki araç – gereç donanımımızla ve güncel yaşamla ilişkilendirilmiş öğrenci merkezli çalışmalarımızla, gelişmeye açık bir yabancı dil bilinci oluşturmayı amaçlamaktayız. Okulumuzda yabancı dil İngilizce olduğundan, uyguladığımız metot ve teknikler bu dilin öğretimiyle ilgili olmakla birlikte, ana dili dışında iki, üç,… dil öğrenmenin önemine dikkat çekerek “zihinsel hazır bulunuşluk” oluşturmaya çalışmaktayız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütürken, “Birey; duygu, düşünce ve hayallerini ancak ana diliyle en iyi ifade edebilir.” gerçeğinden hareketle, bütün teknolojik gelişmeleri öncelikle Türkçe’ miz bünyesinde ele almayı, Türkçe’ mizi geliştirmeyi ön planda tutmayı, tüm diğer birimlerde olduğu gibi birimimizde de vazgeçilmezimiz olarak görüyoruz.

HEDEFİMİZ

Yabancı dil için zihinsel hazır bulunuşluk oluşturmak,
Öğrencinin İngilizce’ nin temel kurallarını öğrenmesine ortam hazırlamak,
İngilizce kelime hazinelerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
Öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini ve çalışma metinlerini anlayabilmelerini sağlamaktır.
Bu hedeflere erişebilmek için: anasınıfımızda haftada 3; birinci ve ikinci sınıflarımızda haftada 5; üçüncü ve dördüncü sınıflarımızda haftada 7; beşinci  sınıflarımızda haftada 16; altıncı sınıflarımızda haftada 10; yedinci sınıflarımızda haftada 9; sekizinci sınıflarımızda haftada 9 saat İngilizce dersi yapılandırılmakta ve bu derslerde aşağıdaki etkinliklere yer verilerek “aktif öğrenme” nin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

* İngilizce yapılandırılmış projeler,
* Drama etkinlikleri,
* Dış mekan etkinlikleri (geziler),
* Çevrenin tarihsel özelliklerini yansıtan İngilizce belgesel yapılandırma,
* İngilizce film izleme günleri tertipleme,
* İngilizce gazete – dergi çıkartma,
* İngilizce tiyatro çalışmaları,
* Ölçme – değerlendirme sürecine katılma (öz değerlendirme ve akran değerlendirme).