Matematik

Matematikte, keşfetme ve üretme süreci önemlidir. Bu iki sürecin geliştirilmesi matematik dersinin en önemli hedefidir. Keşfetme sürecinde, sezgiden ve tahminden yararlanılarak sonuca varma ve varılan sonucun öğrencilerin kendine aitmiş gibi görülmesini sağlama, problemlerin öğrencilerin kendi görüş ve sezgileriyle çözmesini gerçekleştirme, problemin çözümünden çok çözüm sürecini yani düşünme yolunu ön plana çıkarma, bu ders için belirlenen hedeflere erişmeyi kolaylaştıracağı gibi, diğer derslerle ilgili hedeflere erişmede de etkili olacaktır.
Çalışmalarda ilke ve prensiplerin hazır verilip ezberlenmesini istemek yerine, onları kendilerinin bulmasını sağlayacak ortamı oluşturmak ve bunu gerçekleştirecek bir öğretim yönteminden yararlanmak, tüm derslerde olduğu gibi bu dersimizde de önemsediğimiz bir yaklaşımdır.
Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde, kağıt – kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri bazı bilgilere, sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla medya araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir.
Matematik; örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka değişle matematik; sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir.

HEDEFİMİZ

Fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı alacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlayabilme,
Öğrencilere çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırabilme,
Yaratıcı düşünceyi kolaylaştırıp, estetik gelişimi sağlayabilme,
Çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturularak, bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırabilme,
Diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için matematiksel bilgi ve beceri kazanabilecekleri ortam sunabilme,
Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek, estetik duygular geliştirebilme,
Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilme,
Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilme,
Matematiğim tarihi gelişimini ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilme,
Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilme,
Problem çözme stratejileri geliştirerek, bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmedir.
Bu hedeflere erişebilmek için öğrencilerimizin aşağıdaki etkinliklerde aktif görev almaları sağlanır.

İş takvimi düzenleme çalışmaları,
Proje çalışmaları,
Dış mekan etkinlikleri (geziler),
Bilgiye erişme etkinlikleri (bilişim teknolojisinden yararlanma),
Tasarım çalışmaları,
Performans ödevleri,
Ölçme – değerlendirme sürecine katılma (öz değerlendirme ve akran değerlendirme).